Thực trạng và giải pháp đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng

Thứ bảy - 07/10/2023 08:39
Thực trạng và giải pháp đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng
Những năm qua, tình hình an ninh chính trị trên địa bàn Quân khu cơ bản ổn định, kinh tế tăng trưởng khá; QP&AN được củng cố, tăng cường; tiềm lực, vị thế, uy tín lãnh đạo và quản lý, điều hành được nâng cao; Nhân dân tin Đảng, yêu mến chế độ, thương yêu giúp đỡ LLVT; lòng tin đã trở thành một thành trì vững chắc nhất để bảo vệ Đảng, Nhà nước và chế độ XHCN. Tuy nhiên, đây cũng là nơi các thế lực thù địch tập trung chống phá, tiềm ẩn nhân tố có thể gây mất ổn định, như: Các đảng phái đối lập, các tổ chức chống đối ở nước ngoài tiếp tục lợi dụng vấn đề biên giới lãnh thổ để kích động, chống phá chính quyền, tiến trình phân giới cắm mốc, bài xích người Việt, mối quan hệ Việt Nam với các nước láng giềng. Trong nội địa, số chống đối chính trị, tổ chức hội, nhóm, diễn đàn “Xã hội dân sự” được sự tiếp sức của các thế lực ở nước ngoài liên kết với số ngụy quân, ngụy quyền bất mãn, phần tử cực đoan trong tôn giáo, lôi kéo tập hợp lực lượng chống phá ta.

Ảnh minh họa
 
Với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, điện tử viễn thông, không gian mạng đã trở thành một vùng lãnh thổ mới với đầy đủ lợi ích quốc gia dân tộc. Các thế lực thù địch triệt để lợi dụng để chống phá Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta bằng nhiều thủ đoạn tinh vi xảo quyệt, biến nơi đây thành một môi trường tác chiến thứ năm rất ác liệt (cùng với môi trường trên bộ, trên không, trên biển, trên vũ trụ); một “chiến trường” không tiếng súng đúng với ý đồ, phương thức của “diễn biến hòa bình” để chống phá cách mạng. Thông qua các trang web, blog, các trang mạng xã hội facebook, youtube tung tin bịa đặt, gieo rắc hoài nghi; tuyên truyền, xuyên tạc đường lối, quan điểm, nền tảng tư tưởng của Đảng; kích động tuần hành, biểu tình chống đối, gây mất trật tự an ninh, an toàn, chia rẽ khối đoàn kết dân tộc.

Thời gian qua, LLVT Quân khu 7 luôn nỗ lực phấn đấu, thực hiện tốt chức năng tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, trong đó có nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc trên không gian mạng, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường hòa bình để phát triển kinh tế - xã hội.

Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu, cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu luôn xác định bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là một trong những nhiệm vụ chính trị cơ bản thường xuyên và cấp bách; là nội dung hệ trọng sống còn của công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, xây dựng LLVT Quân khu vững mạnh toàn diện. Quân khu thường xuyên có lực lượng tham gia nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn quân sự - quốc phòng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ và phát triển lý luận, nhất là đường lối, chiến lược quân sự, quan điểm đường lối đối ngoại, quốc phòng – an ninh của Đảng, Nhà nước, bảo vệ các chủ trương của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, của lãnh đạo, chính quyền các  địa phương.

Quán triệt Nghị Quyết 35 của Bộ Chính trị, các chương trình, kế hoạch của Quân ủy Trung ương; Đề án của Bộ Quốc phòng; Chỉ thị của Tổng cục Chính trị về tổ chức đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị trên không gian mạng, Thường vụ Đảng ủy Quân khu, cấp ủy các cấp đã kịp thời thành lập Ban Chỉ đạo 35; xây dựng, hoàn thiện quy chế hoạt động, quy định rõ nguyên tắc, trách nhiệm, quyền hạn, chế độ làm việc và các mối quan hệ của Ban Chỉ đạo  đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.
Quân khu thành lập lực lượng nòng cốt để tuyên truyền, đấu tranh trên không gian mạng; đây là lực lượng kiêm nhiệm từ cấp cơ sở đến Quân khu, ban đầu chủ yếu là cán bộ chính trị, về sau phát triển ra các ngành khác. Các cấp đã tổ chức bồi dưỡng, tập huấn về kiến thức, kỹ năng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc; tuyên truyền giáo dục cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân để nâng cao sức “đề kháng” trước các âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch. Thường xuyên phân công cán bộ theo dõi, nắm tình hình thông tin trên Internet, mạng xã hội để phát hiện kịp thời, chủ động tham mưu và tổ chức đấu tranh bằng cách dùng lý luận tham gia bình luận, biên tập bài viết ngắn, dẫn chứng thuyết phục, vạch trần âm mưu thủ đoạn thâm độc của các thế lực thù địch.

Để hoạt động đấu tranh trên không gian mạng có hiệu quả hơn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu đã chỉ đạo xây dựng, triển khai thực hiện Đề án về kiện toàn nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng này, với phương châm “Sâu rộng, sắc sảo, tập trung thống nhất, lấy cái đẹp dẹp cái xấu”; lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt, đồng bộ các chủ trương, biện pháp sáng tạo, hiệu quả. Quân khu đã tập trung kiện toàn, phát triển lực lượng nòng cốt có cơ cấu hợp lý, chất lượng ngày càng cao; có quy chế hoạt động chặt chẽ, động viên khen thưởng kịp thời, hỗ trợ kinh phí, vật tư trang bị; bảo đảm sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự quản lý, điều hành của Chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy các cấp, phát huy vai trò của cơ quan chức năng trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Các cơ quan nghiên cứu khoa học, đội ngũ giáo viên các nhà trường, báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên, phóng viên, biên tập viên báo chí, cán bộ chính trị ở các đơn vị cơ sở trong LLVT Quân khu được cung cấp tài liệu, tổ chức tập huấn bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng để tham gia có hiệu quả hoạt động tuyên truyền, đấu tranh trên không gian mạng. Nhờ đó, đội ngũ này có bản lĩnh chính trị vững vàng, có tinh thần cảnh giác cách mạng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, mục tiêu, lý tưởng chiến đấu của Quân đội; nhận thức rõ âm mưu, thủ đoạn, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; chủ động, nhạy bén, tự giác chia sẻ, lan tỏa thông tin tích cực, đấu tranh phản bác thông tin tiêu cực; có khả năng dự báo, đánh giá đúng, trúng tình hình, đề xuất kịp thời các biện pháp tổ chức và tham gia đấu tranh có hiệu quả với những thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch.

Với cách làm như trên, đã tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ chiến sĩ và Nhân dân nhận thức ngày càng đầy đủ, sâu sắc hơn, củng cố nềm tin vào chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta; dân chủ được mở rộng, giữ vững sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ; ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức. lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, góp phần làm thất bại mọi âm mưu thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch; giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong LLVT Quân khu, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển kinh tế - xã hội.

Tuy nhiên, lực lượng nòng cốt trong LLVT là lực lượng kiêm nhiệm, thời gian để đầu tư nghiên cứu chuyên sâu còn ít, vật chất phương tiện chủ yếu là của cá nhân, chưa có các chế độ hỗ trợ đầy đủ nên gặp nhiều khó khăn trong tuyên truyền, đấu tranh; trình độ lý luận chính trị, kỹ năng sử dụng các phương tiện kỹ thuật công nghệ thông tin còn hạn chế, chưa đồng đều; chưa có cơ chế rõ ràng về phối hợp, điều hành đấu tranh trên mạng giữa đơn vị LLVT với các cơ quan, đơn vị, lực lượng trên địa bàn; với cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội của địa phương. Do đó việc trao đổi, xử lý thông tin, định hướng dư luận có thời điểm còn chậm, chạy theo vụ việc. Trong khi đó, sự chống phá của các thế lực thù địch ngày càng tinh vi, xảo quyệt, biến hóa, khôn lường.

Trong thời gian tới cần tập trung một số nhiệm vụ, giải pháp sau:
Một là, quán triệt sâu sắc các chủ trương, chiến lược về quốc phòng, an ninh. Thống nhất nhận thức: Bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng là một phần của bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới, là nhiệm vụ thường xuyên của toàn Đảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị, trong đó LLVT và các cơ quan chức năng là nòng cốt. Không gian mạng là một vùng lãnh thổ mới với đầy đủ lợi ích quốc gia dân; nếu mất kiểm soát, thông tin xấu độc lan rộng, kéo dài sẽ thúc đẩy cách mạng màu, cách mạng nhung nổ ra. Tác chiến không gian mạng là một mặt trận, lực lượng tác chiến không gian mạng là một Binh chủng đặc biệt, trong đó có lực lượng nòng cốt tuyên truyền, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Nhiệm vụ của lực lượng ngày là tạo ra một không gian mạng sáng trong, tích cực, ở đó nổi rõ ý Đảng, lòng dân, quyết tâm, tránh nhiệm của LLVT, ở đó nét đẹp văn hóa, người tốt việc tốt được tôn vinh; cái xấu, cái ác được lên án bài trừ, mưu đồ phản động thù địch được vạch mặt chỉ tên, ngày càng bị triệt tiêu, góp phần giữ, vững tăng cường niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, nhà nước và chế độ XHCN.

Hai là, đẩy mạnh giáo dục chính trị tư tưởng, làm cho cán bộ, đảng viên và quần chúng có bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng, đạo đức cách mạng trong sáng, luôn mài sắc ý chí chiến đấu; có phương pháp xem xét, tiếp cận thông tin trên Internet, mạng xã hội một cách đúng đắn, khoa học, có sức “đề kháng” trước các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc. Làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” nội bộ; giữ vững sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội; xây dựng LLVT vững mạnh toàn diện, lấy xây dựng về chính trị làm cơ sở, gắn bó máu thịt với Nhân dân.

Ba là, thường xuyên kiện toàn và bổ sung nguồn nhân lực, đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp đấu tranh phù hợp. Tập trung chia sẻ, lan tỏa, lấy thông tin tích cực đẩy lùi thông tin tiêu cực; bình luận, phản bác thông tin sai trái, thù địch. Tăng cường tập huấn, bỗi dưỡng, nâng cao trình độ, năng lực cho lực lượng nòng cốt; phân công lực lượng “bám mạng”, chủ động phát hiện, báo cáo, định hướng xử lý kịp thời, không để thông tin xấu độc lan rộng, kéo dài.

Bốn là, chủ động phối hợp giữa các cơ quan chức năng, cơ quan báo chí, đơn vị kỹ thuật, các học viện, nhà trường; các cơ quan tuyên giáo, công an, đoàn thanh niên và các tổ chức chính trị xã - hội trên địa bàn để trao đổi thông tin, thực hiện quy trình xử lý các thông tin xấu độc, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Cần có các chương trình phối hợp hoạt động, xây dựng quy chế phối hợp hoạt động; cần có chế độ giao ban hội ý trao đổi thông tin, thống nhất biện pháp tuyên truyền, đấu tranh.

Năm là, chú trọng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, quản lý lực lượng nòng cốt, kiểm duyệt, chặn lọc nội dung tin, bài, hình ảnh, clip chặt chẽ, không để lộ, lọt thông tin, tài liệu mật, không tạo sơ hở cho các thế lực thù địch lợi dụng chống phá ta, không để thông tin xấu độc ảnh hưởng đến cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân, không để ảnh hưởng xấu đến truyền thống, phẩm chất tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”. Làm tốt công tác tổng kết thực tiễn để có chủ trương, biện pháp tổ chức thực hiện hiệu quả hơn; khắc phục hạn chế, vướng mắc; kịp thời động viên khích lệ, nhân rộng điển hình tiên tiến, cách làm sáng tạo hiệu quả.

Đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng, phải huy động sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, lực lượng, của mọi cán bộ, đảng viên, quần chúng; phải có lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức chi huy, quản lý, điều hành chặt chẽ; phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương, các lực lượng, các binh chủng trên mặt trận tư tưởng, văn hóa.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây