Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên mạng xã hội

Thứ tư - 23/08/2023 08:37
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên mạng xã hội

Hiện nay, Internet, mạng xã hội (MXH) đang là phương tiện truyền thông, giải trí phổ biến được nhiều người sử dụng và ưa thích. Việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên Internet, MXH là “mặt trận không tiếng súng”, trách nhiệm đối với cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Bên cạnh những lợi ích của Internet, MXH mang lại, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Tuy nhiên, các thế lực thù địch lợi dụng không gian mạng để tuyên truyền chống phá sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước của Nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Trước tiên, chúng ta hiểu nền tảng là cái cơ bản nhất, là bộ phận vững chắc, làm nền móng để những yếu tố khác dựa trên nó tồn tại và phát triển. Nền tảng tư tưởng thuộc về nền tảng tinh thần, ý thức được hình thành trên một cơ sở thực tiễn nhất định; đó là một hệ thống những quan điểm, quan niệm, luận điểm mang tính nhất quán, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của một cá nhân, giai cấp, dân tộc; có tác dụng chỉ đạo chủ thể trong nhận thức và hoạt động thực tiễn.

Nền tảng tư tưởng của Đảng là hệ thống lý luận, là cơ sở khoa học và thực tiễn về xây dựng Đảng, về nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng, về định hướng phát triển của Đảng, về mục tiêu đấu tranh cách mạng của Đảng.

Đối với Đảng Cộng sản Việt Nam, nền tảng tư tưởng của Đảng ta là Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, nội dung nền tảng đó vừa mang tính cách mạng vừa có tính khoa học sâu sắc.

Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) nêu rõ: “Đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động”.

Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Đảng muốn vững thì phải có chủ nghĩa làm cốt, trong Đảng ai cũng phải hiểu, ai cũng phải theo chủ nghĩa ấy. Đảng mà không có chủ nghĩa cũng như người không có trí khôn, tàu không có bàn chỉ nam. Bây giờ học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhiều, nhưng chủ nghĩa chân chính nhất, chắc chắn nhất, cách mệnh nhất là chủ nghĩa Lênin”.

Trong Điều lệ Đảng và Điều 4 Hiến pháp đã khẳng định Đảng “lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội”.

Việc lãnh đạo đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng được thể hiện đậm nét nhất trong Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Nghị quyết nêu rõ: bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng là bảo vệ Ðảng, bảo vệ Cương lĩnh chính trị, đường lối lãnh đạo của Ðảng; bảo vệ Nhân dân, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

Buổi họp Chi bộ 2 - Đảng bộ Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cà Mau

Trong những năm qua, lợi dụng sự phát triển của Internet, MXH, các thế lực thù địch đã tuyên truyền chống phá Đảng ta, càng diễn ra gay gắt vào thời điểm các kỳ Đại hội Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhằm thu hút những người tò mò, thiếu hiểu biết, thiếu nhạy cảm chính trị theo dõi, chia sẻ. Vào các dịp này, các thế lực thù địch thường phát tán thông tin, tài liệu xuyên tạc, bôi nhọ, thêu dệt ra nhiều câu chuyện, bịa đặt trắng trợn, những sự việc không có thật về các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước trên các MXH và một số hãng truyền thông không thiện chí với Việt Nam để chia rẽ nội bộ, làm giảm niềm tin của các tầng lớp nhân dân vào vai trò lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước; làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của những cán bộ chân chính.

Để quản lý Internet, MXH, có các văn bản pháp luật, cụ thể như: Luật An ninh mạng; Luật An toàn thông tin mạng; Luật Công nghệ thông tin; Nghị định số 72/2013/NĐ-CP và Nghị định số 27/2018/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng và văn bản khác có liên quan.

Những quan điểm về nền tảng tư tưởng của Đảng được chúng ta đọc qua rất nhiều trên Internet, MXH; tuy nhiên, chúng ta phải phân biệt được đâu là quan điểm đúng đắn, đâu là quan điểm sai trái.

Việt Nam là một trong những quốc gia có dân số sử dụng Internet tích cực nhất trên thế giới, với trên 70 triệu người; trong đó, trên 90% số người sử dụng Internet có tham gia MXH. MXH có số lượng người sử dụng nhiều như: Facebook, Youtube, Zalo, FB Mesenger, WhatsApp, Instagram, Linkedin, TikTok, Mocha, Google+, Twiter, WeChat...

Internet, MXH mang lại nhiều lợi ích tích cực cho cuộc sống của chúng ta, như: là kênh thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đưa thông tin về tình hình kinh tế - xã hội của đất nước đến với Nhân dân một cách nhanh chóng, chính xác. Thông qua MXH, các tổ chức, cá nhân có thể chia sẻ, cập nhật tin tức, trao đổi thông tin, tìm kiếm việc làm, giải quyết công việc hàng ngày, giao lưu, kết nối bạn bè, gia đình, cộng đồng, mở rộng quan hệ, hội nhập quốc tế. Đối với doanh nghiệp, có thể quảng cáo, đăng tin tuyển dụng miễn phí, kinh doanh tiết kiệm chi phí, thời gian, sức lao động và thân thiện với môi trường…

Tuy nhiên, bên cạnh những lợi ích tích cực, MXH vẫn còn tồn tại những tiêu cực, ảnh hưởng đến người sử dụng. Trong thời gian qua, trên địa bàn tỉnh vẫn còn người sử dụng MXH vi phạm pháp luật, cụ thể: căn cứ Nghị định số 15/2020/NĐ-CP; Nghị định số 14/2022/NĐ-CP. Từ đầu năm 2022 đến nay, Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cà Mau đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính 08 cá nhân đăng thông tin sai sự thật trên MXH, với tổng số tiền phạt là 82,5 triệu đồng; các vi phạm chủ yếu là cung cấp thông tin sai sự thật làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của tổ chức, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của cá nhân. Thu thập, xử lý và sử dụng thông tin, hình ảnh của cá nhân khác mà không được sự đồng ý. Truyền bá tư tưởng phản động mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Do đó, trong thời gian tới, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm, phải có giải pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên Internet, MXH và tập trung vào những nội dung sau:

Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảngnâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tập trung nghiên cứu, làm sâu sắc hơn bản chất cách mạng và khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lý luận về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta. Vận dụng lý luận có hiệu quả vào trong thực tiễn quá trình xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.

Chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; trong đó, có quản lý Internet, MXH. Kiên trì, kiên định nền tảng tư tưởng của Đảng; kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, những luận điệu xuyên tạc, thủ đoạn diễn biến hòa bình, phá hoại của một số thế lực thù địch trên mặt trận tư tưởng, lý luận; chủ yếu qua đấu tranh trên Internet, MXH. Bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ.

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, nhất là thế hệ trẻ về ý nghĩa, tầm quan trọng của bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Triển khai thực hiện Bộ quy tắc ứng xử trên MXH; Cẩm nang phòng, chống tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng.

Nêu cao tính gương mẫu của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức trong sử dụng Internet, MXH, nhất là đối với cán bộ lãnh đạo; phải tuân thủ kỷ luật phát ngôn, không sử dụng MXH để khai thác, tuyên truyền các thông tin chưa được kiểm chứng, phiến diện, một chiều ảnh hưởng đến hoạt động công vụ.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý và sử dụng Internet, MXH. Thực hiện tốt công tác Nhà nước quản lý về báo chí, truyền thông, nhất là trên không gian mạng.

Mỗi người dân khi xem thông tin trên Internet, MXH, phải biết rõ nguồn gốc của thông tin, phân biệt tin thật, tin giả; thường xuyên tiếp cận những thông tin chính thống, bổ ích; không để mình bị sa vào những thông tin thất thiệt, tiêu cực.

Đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật, thiết bị, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số đi đôi với việc bảo đảm an toàn, an ninh thông tin. Tiếp tục thuê dịch vụ Phần mềm giám sát và quản lý thông tin trên mạng Internet, giúp cơ quan nhà nước quản lý, giám sát tốt hơn việc đăng tải dữ liệu từ các trang báo, thông tin điện tử, mạng xã hội.

Thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong sử dụng Internet, MXH theo quy định pháp luật. Xây dựng thế trận lòng dân vững chắc trên không gian mạng.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây