Bồi dưỡng thế hệ trẻ theo Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thứ tư - 17/06/2020 09:42

Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Trung ương Đoàn cho biết: Trong Di chúc của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành tình yêu thương, quan tâm đến thế hệ trẻ. Thực hiện di huấn của Người, 50 năm qua, Đảng ta đã có nhiều nghị quyết, nhiều chủ trương về công tác thanh niên…

Đó là khẳng định của các đại biểu tại Hội thảo chuyên đề “Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ theo Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh” do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức mới đây tại Hà Nội.

Trong suốt cuộc đời cách mạng vẻ vang của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi trọng vai trò, vị trí của thanh niên và đặc biệt quan tâm chăm lo, đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ. Trong Di chúc để lại, ngay sau phần nói về Đảng, Người căn dặn bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và cần thiết.

Thực hiện di huấn của Người Đảng, Nhà nước luôn đánh giá cao vai trò, vị trí và đặt niềm tin vững chắc vào thanh niên trong các giai đoạn của cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc, trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Trong sự nghiệp đổi mới toàn diện đất nước, hội nhập quốc tế công tác thanh niên cũng như yêu cầu chăm lo, bồi dưỡng và phát huy vai trò sức mạnh của thanh niên trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc càng trở nên quan trọng và cấp thiết hơn.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Trung ương Đoàn cho biết: Trong Di chúc của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành tình yêu thương, quan tâm đến các thế hệ trẻ, những chủ nhân tương lai của đất nước. Thực hiện di huấn của Người, 50 năm qua, Đảng ta đã có nhiều nghị quyết, nhiều chủ trương về công tác thanh niên, giáo dục thế hệ trẻ được triển khai và đạt những kết quả tốt, tiêu biểu như: Nghị quyết 25 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa X “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”; hay Ban Bí thư Trung ương Đảng có Chỉ thị số 42 về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015- 2030”; hệ thống pháp luật, công tác quản lý nhà nước về thanh niên ngày càng được hoàn thiện và phát triển hơn.

Với vai trò là trường học xã hội của thanh niên, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh luôn phấn đấu không ngừng xứng đáng với niềm tin và sự kỳ vọng của Người, làm tốt công tác giáo dục tư tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho thanh niên, làm tốt công tác đoàn kết, tập hợp giáo dục đoàn viên thanh niên và có nhiều tiến bộ trong đổi mới nội dung, phương thức, hoạt động; công tác giáo dục lý tưởng, đạo đức lối sống thế hệ trẻ được Đảng, Nhà nước, gia đình, nhà trường và toàn xã hội quan tâm…

Thông qua các hoạt động giáo dục, phong trào hành động, các phong trào thi đua yêu nước đã tạo môi trường lành mạnh để thế hệ trẻ rèn luyện, trưởng thành, góp phần hình thành lý tưởng đạo đức cách mạng cao đẹp, lối sống nhân nghĩa, tuân thủ pháp luật. Nhìn chung thế hệ trẻ Việt Nam được quan tâm chăm sóc, giáo dục ngày một tốt hơn, phần lớn thanh thiếu niên tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự phát triển của đất nước, sống có trách nhiệm với Tổ quốc, gia đình và bản thân, có ước mơ, hoài bão, tư duy năng động, tự tin, dám nghĩ, dám làm, có nhiều đóng góp quan trọng vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

Nhiều tham luận gửi đến hội thảo, cũng như những ý kiến của các đại biểu đều luận giải toàn diện hơn giá trị, ý nghĩa lịch sử của Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhất là những vấn đề liên quan đến giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, văn hóa cho thế hệ trẻ. Các đại biểu cũng đánh giá những kết quả đạt được trong thực hiện Di chúc của Người, những mô hình hay cách làm sáng tạo, sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền trong công tác đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ, những vấn đề còn tồn tại cần khắc phục để thực hiện hiệu quả hơn, toàn diện hơn trong thời gian tới.

Giáo dục lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ trong thời kỳ hội nhập

PGS.TS Trần Minh Trưởng (Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng) cho rằng: Vị trí, vai trò của thanh niên đã sớm được khẳng định trong lịch sử đấu tranh cách mạng của đất nước, nhưng điều đó không phải là bất biến. Cho nên phải tiếp tục giáo dục đạo đức cho thanh niên, để thế hệ trẻ tiếp nối lý tưởng và con đường mà lớp cha anh đã lựa chọn. Giáo dục đạo đức cách mạng cho thanh niên là công việc khó khăn, phức tạp, lâu dài và hệ trọng. Mỗi cán bộ, đảng viên và các thế hệ đi trước, không chỉ truyền đạt kinh nghiệm, kiến thức lý luận, mà phải thực sự là những tấm gương trong mọi lĩnh vực công tác và trong cuộc sống, để thanh niên học tập noi theo, như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “…  một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”.

Trong tình hình hiện nay, do tác động của toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế và mặt trái của kinh tế thị trường, còn một bộ phận thanh niên đang mải mê theo đuổi những giá trị vật chất thấp kém, tầm thường mà quên đi trách nhiệm, nghĩa vụ lớn lao của mình đối với Tổ quốc, với non sông đất nước. Thói quen đua đòi, hưởng lạc, chạy theo những thói hư tật xấu, những tệ nạn xã hội và cả “những tấm gương xấu”; cuộc sống thiếu lý tưởng, không có niềm tin, không có sự định hướng một cách đúng đắn. Vì vậy, tăng cường công tác giáo dục đạo đức cho thanh niên theo tư tưởng Hồ Chí Minh là hết sức cần thiết và quan trọng. PGS.TS Trần Minh Trưởng nhấn mạnh.

Từ quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao, các đại biểu đến từ nhiều tỉnh, thành trong cả nước đã đưa ra những dẫn chứng là những việc làm thực tiễn của thế hệ trẻ, chứng tỏ bản lĩnh, sức sáng tạo, sức trẻ, dám nghĩ dám làm; tích cực say mê học tập, nghiên cứu khoa học hăng say lao động sản xuất để cùng với toàn Đảng, toàn dân thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Tuy nhiên, các ý kiến cũng thẳng thắn thừa nhận, vẫn còn một số khó khăn trong công tác giáo dục, bồi dưỡng thế hệ trẻ hiện nay. Đó là, tình trạng một số địa phương, đơn vị còn xem nhẹ giáo dục đạo đức, lý tưởng sống, chuyên môn nghề nghiệp cho thế hệ trẻ; nội dung giáo dục kiến thức văn hoá, khoa học kỹ thuật còn nặng tính hình thức, chưa phù hợp với đòi hỏi của thực tế cuộc sống. Mặt khác một bộ phận thanh niên lười biếng, thích hưởng thụ, suy thoái về đạo đức, sa vào tệ nạn xã hội, thậm chí còn bị lực lượng xấu kích động, mua chuộc…

Để nâng cao hiệu quả giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên, Bí thư Tỉnh đoàn Bắc Giang cho rằng: Các cấp bộ Đoàn cần chủ động sáng tạo, đổi mới nội dung, phương thức giáo dục của Đoàn; triển khai đồng bộ, thực hiện tốt phương châm giáo dục qua thực tiễn hành động, nêu gương những cá nhân điển hình tiên tiến, mẫu hình đoàn viên thanh niên tiêu biểu, phát huy vai trò tự giáo dục, tự rèn luyện của mỗi đoàn viên, thanh niên trong môi trường tổ chức và hoạt động của Đoàn.

Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Ninh Lê Hùng Sơn cho rằng: Lý tưởng cách mạng cốt lõi, xuyên suốt, bao trùm và cao đẹp mà thế hệ trẻ cần hướng tới để phấn đấu và thực hiện, đó là mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, như vậy  các cấp bộ Đoàn cần tập trung vào giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng, thông qua các hoạt động thực tế, các phong trào của thanh niên… Qua đó, giúp thanh niên có thái độ đúng đắn trong việc đánh giá, nhận thức những giá trị truyền thống.

Còn Bí thư Tỉnh đoàn Đăk Nông H Vi Ê Ban nhìn nhận ở góc độ khác, ngoài những giải pháp các đại biểu đã nêu, Bí thư Tỉnh đoàn Đăk Nông cho rằng: Hiện đang là thời đại của công nghệ, các tổ chức Đoàn cần nắm bắt thông tin một cách nhanh nhạy qua nhiều kênh, để phát huy tối đa vai trò định hướng của mình với đoàn viên thanh niên. Thực tế từ cách làm của Tỉnh đoàn Đăk Nông cho thấy thông qua việc phát huy vai trò của mạng xã hội, đã góp phần quan trọng trong việc tuyên truyền, giáo dục học tập và làm theo Bác cho thế hệ trẻ. Qua đó, giúp tổ chức Đoàn thuận lợi trong công tác nắm bắt tư tưởng, trào lưu, sở thích và các nhu cầu mà các bạn đoàn viên, thanh niên đang quan tâm. Đồng thời, huy động sức trẻ, với niềm kính yêu đối với Bác, kiên quyết đấu tranh, xóa bỏ các thông tin xấu độc, hạ bệ thần tượng Hồ Chí Minh trên mạng xã hội. Qua đây cũng giúp rèn luyện bản lĩnh chính trị, bản lĩnh cách mạng cho đoàn viên thanh niên.

“Theo kinh nghiệm của chúng tôi, để tuyên truyền sinh động về học tập và làm theo lời Bác trên mạng xã hội, để tránh tuyên truyền một chiều, dẫn đến nhàm chán, nặng nề, các cơ sở Đoàn cân đối liều lượng thông tin đa dạng nội dung, tạo nên sức hấp dẫn cho nhóm của mình, lồng ghép tuyên truyền về học tập theo Bác một cách khéo léo, tránh khô khan; từ đó, thu hút đông đảo thành viên tham gia”… Bí thư Tỉnh đoàn Đăk Nông H Vi Ê Ban chia sẻ.

Những ý kiến của các đại biểu, các nhà khoa học cho thấy, tư tưởng Hồ Chí Minh về thanh niên và công tác thanh niên là sự tổng kết lý luận và hoạt động thực tiễn của Người được nâng lên tầm cao qua các thời kỳ cách mạng. Tư tưởng đó của Bác đang và sẽ tiếp tục dẫn dắt chúng ta trên con đường xây dựng, tổ chức thanh niên thành lực lượng cách mạng; phát huy mọi tiềm năng to lớn của thanh niên vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; vì hạnh phúc, tương lai tươi sáng của tuổi trẻ và của đất nước…/.

Nguồn tin: doanthanhnien.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây