Phát huy vai trò xung kích, “rường cột” của Đoàn Thanh niên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Thứ tư - 30/03/2022 10:24
Phát huy vai trò xung kích, “rường cột” của Đoàn Thanh niên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi trọng công tác thanh niên, coi thanh niên là lực lượng “rường cột của nước nhà” và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là đội dự bị tin cậy của Đảng, đội quân xung kích cách mạng. Bước vào thời kỳ đổi mới, thanh niên và công tác thanh niên càng có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển đất nước. Tuy nhiên, các thế lực thù địch không ngừng thực hiện âm mưu chống phá, phủ nhận các thành quả của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta. Chúng tìm mọi thủ đoạn, âm mưu tinh vi hòng phủ nhận vai trò Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng.

Sau hơn 36 năm đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thành tự to lớn, có ý nghĩa lịch sử quan trọng, diện mạo đất nước có nhiều khởi sắc, đời sống người dân không ngừng được cải thiện, uy tín và vị thế ngày càng được nâng lên. Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã khẳng định: “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”.

Những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử là kết tinh sức sáng tạo của Đảng và Nhân dân ta, khẳng định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta là phù hợp với thực tiễn Việt Nam và xu thế phát triển của thời đại; khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Tuy vậy, các thế lực thù địch không ngừng thực hiện âm mưu chống phá các thành quả của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta, bôi nhọ và bóp méo lịch sử hòng phủ nhận những nguyên lý của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; chúng tạo dựng các nguồn thông tin “giả như thật”, “thật như giả”, tạo sự hoang mang, dao động và hoài nghi, làm lung lay niềm tin của các tầng lớp nhân dân, tạo tâm lý bất ổn, bức xúc trong xã hội. Bên cạnh đó, chúng cũng xuyên tạc hoạt động của Đoàn, Hội, Đội trong tham gia công tác xã hội, phòng chống dịch Covid 19…, đưa ra các luận điệu xuyên tạc nhằm hạ thấp vai trò, chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức thanh niên; bôi xấu hình ảnh của cán bộ đoàn, làm giảm uy tín của các tổ chức thanh niên.


Với âm mưu tạo sự hỗn loạn, “xói mòn” niềm tin, lôi kéo, kích động thanh niên, lôi kéo, tập hợp lực lượng chống đối; thành lập các hội, nhóm trá hình để lôi kéo thanh niên ở các địa phương trong cả nước tham gia vào các hoạt động chống Đảng, Nhà nước; tìm cách tiếp xúc, lôi kéo số du học sinh ở nước ngoài tham gia các tổ chức phản động lưu vong; các tổ chức tôn giáo, “tà đạo”, “đạo lạ” triệt để lợi dụng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo để phát triển, lôi kéo tín đồ thanh niên; lôi kéo thanh niên tụ tập đông người, phản ứng tập thể hoặc biểu tình gây rối an ninh tư tưởng; lôi kéo văn nghệ sỹ, trí thức trẻ tuyên truyền phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng.
Trên không gian mạng, vẫn là “mô-típ” cũ, các đối tượng thù địch tập trung đăng tải thông tin sai sự thật hoặc thông tin sai về bản chất lên các trang mạng xã hội để đánh lừa người đọc; tập trung khai thác tính lan tỏa, tương tác, chia sẻ, ẩn danh trên không gian mạng để tán phát thông tin giả mạo, xấu độc, thông tin thật - giả lẫn lộn tác động đến niềm tin của giới trẻ; khai thác lỗ hổng bảo mật của các website, cổng thông tin điện tử, lợi dụng tính tương thích và ứng dụng kết nối mạng không dây để đưa những hình ảnh có nội dung xấu độc hoặc thay đổi nội dung thông tin nhằm mục đích tuyên truyền, xuyên tạc, chống đối Đảng và Nhà nước, gây hoang mang và tạo dư luận xấu trong giới trẻ, dẫn đến mất niềm tin vào chế độ. Nguy hiểm và sâu xa hơn - điều mà các thế lực thù địch, phản động nhắm đến chính là “tung hỏa mù” để gây nghi ngờ, hoang mang trong dư luận, làm mất niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ. Trong Báo cáo gửi Bộ Ngoại giao Mỹ, Jon Aloisi (cựu Phó Đại sứ Mỹ tại Việt Nam) từng viết: “Thành công lớn nhất là đã thực hiện việc đưa vào Việt Nam mạng lưới internet. Đó là phương tiện hữu hiệu cho chiến dịch truyền bá các tư tưởng phương Tây nằm trong chiến lược nhằm thay đổi chính thể ở quốc gia này”.
Thực chất những luận điệu nêu trên có âm mưu sâu xa, nham hiểm là gây nghi ngờ, dao động, từ đó làm xói mòn niềm tin của thanh niên đối với Đảng, Nhà nước và chế độ.


Trong thời gian qua, các hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch của Đoàn Thanh niên trong cả nước đã đạt được những kết quả nhất định và có nhiều bài học quý báu; để tiếp tục phát huy vai trò của tổ chức Đoàn trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tổ chức Đoàn, Hội, Đội các cấp cần tập trung xung kích thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:
Một là, giáo dục thế giới quan khoa học cho thanh niên là một trong những định hướng giáo dục xã hội chủ nghĩa cơ bản và quan trọng.
Trong mỗi con người, thế giới quan khoa học không diễn ra một cách tự phát, mà tất yếu phải trải qua quá trình giáo dục. Để có thế giới quan khoa học, mỗi người nhất thiết phải tiếp nhận những kiến thức khoa học về thế giới quan duy vật. Lý tưởng cao đẹp trở thành hành động cách mạng, thanh niên phải được giáo dục đạo đức cách mạng. Vì vậy, đạo đức cách mạng là nền tảng vững chắc để thanh niên hoàn thành nhiệm vụ vẻ vang của mình. Do đó: “Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người kế thừa xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa “hồng” vừa “chuyên”. Vận dụng linh hoạt các sản phẩm tuyên truyền hiện đại, thu hút, hấp dẫn thanh niên bằng hình ảnh đẹp, tranh minh họa sống động, video ca nhạc, clip ngắn gọn, sâu sắc để tuyên truyền trên Internet và mạng xã hội để giáo dục lý tưởng cho thanh niên
Hai là, các tổ chức đoàn, hội, đội các cấp thường xuyên giáo dục cho thanh niên có “sức đề kháng” để thanh niên không nghe theo, không làm theo và không bị lừa gạt bởi những thông tin phản động, chống phá.
Trước hết, cần phải nâng cao bản lĩnh chính trị, nhận thức, ý thức cảnh giác của thanh niên. Vì vậy, cần phải kiên trì và không ngừng đổi mới nội, dung, phương thức, biện pháp giáo dục chính trị cho đoàn viên, thanh niên. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “Nếu không chịu khó học thì không tiến bộ được. Không tiến bộ là thoái bộ. Xã hội càng đi tới, công việc càng nhiều, máy móc càng tinh xảo. Mình mà không chịu học thì lạc hậu, mà lạc hậu là bị đào thải, tự mình đào thải mình”. Do đó, Hồ Chí Minh cũng yêu cầu thanh niên cần phải có tri thức đầy đủ về các lĩnh vực khoa học, có kỹ năng thực hành, có thể đảm đương được những công việc mà Đảng và nhân dân giao phó.
 

Ba là, các tổ chức đoàn, hội, đội các cấp cần thường xuyên tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm, sinh hoạt chính trị chuyên đề về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Các tổ chức đoàn, hội, đội các cấp cần tận dụng tối đa tiện ích của internet, mạng xã hội trong giáo dục chính trị cho đoàn viên. Thông qua các cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tìm hiểu về Đảng Cộng sản Việt Nam, về Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, truyền thống lịch sử dân tộc, thu hút lượng rất đông đoàn viên, thanh thiếu nhi tham gia; tổ chức các buổi sinh hoạt theo các vấn đề “nóng” mà các thế lực thù địch nhắm tới để kịp thời định hướng thông tin cho thanh niên không để khoảng trống nhận thức về chính trị; cung cấp các kênh thông tin chính thống để thanh niên tìm kiếm, tra cứu thông tin và học tập; tạo các diễn đàn trao đổi với thanh niên, đối thoại với thanh niên về các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội…

Bốn là, phát huy vai trò của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội trong nắm bắt, định hướng thanh niên.

Thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội và định hướng dư luận trong thanh niên thông qua đội ngũ dư luận viên xã hội, mạng lưới thăm dò dư luận, đối thoại trực tiếp, ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội. Mỗi một cấp bộ đoàn xây dựng một hệ thống đội ngũ nòng cốt cộng tác viên dư luận xã hội để kịp thời nắm bắt tư tưởng thanh niên về các vấn đề đang được thanh niên quan tâm; kịp thời tuyên truyền, cung cấp thông tin chính thống để ngăn chặn các luồng thông tin xấu độc do các thế lực thù địch tung ra.

Năm là, các tổ chức đoàn, hội, đội các cấp kiên quyết và kiên trì thực hiện quan điểm “Lấy cái đẹp dẹp cái xấu”.

Thông qua việc tiếp tục duy trì và đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đời thường đẹp”, “những việc làm tử tế” đăng trên mạng xã hội, để tin tốt át tin xấu, lấy chuyện đẹp dẹp các chuyện bịa đặt do các thế lực thù địch phát tán, chia sẻ để tạo dư luận và kêu gọi sự tham gia của thanh niên. Tuyên truyền và triển khai cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam”, tăng cường nêu gương người tốt, việc tốt và tận dụng, huy động những người nổi tiếng, người có uy tín cộng tác, hỗ trợ tổ chức đoàn trong giáo dục, định hướng cho thanh thiếu nhi.

Phan Thanh - thinhvuongvietnam.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây