DANH SÁCH NGÂN HÀNG MÀU SÔNG THỊ XÃ ĐIỆN BÀN

Thứ hai - 01/01/2018 11:46
DANH SÁCH NGÂN HÀNG MÁU SỐNG THỊ XÃ ĐIỆN BÀN
STT Họ và tên Năm sinh Giới tính Nhóm máu Địa chỉ liên hệ Số điện thoại Địa chỉ facebook
1 Trần Ngọc Hải 1989 Nam O Điện An 935478085 Trần Ngọc Hải
2 Lê Viết Hoàng 1988 Nam O Điện An 935970718 Hoàng Lê
3 Trịnh Thiên Công 1988 Nam O Điện An 1225468040 Trịnh Công
4 Hà Phước Quân 1991 Nam  O Điện An 1228963697 Quân Cậu
5 Hà Tấn Tài 1985 Nam O Điện An 1203875862 Già Làng
6 Hà Vĩnh Trung 1988 Nam B Điện An 906556407 Vinh Trung Ha
7 Trần Ngọc Vũ 1988 Nam B Điện An 1235973059 Trần Ngọc Vũ
8 Hà Thị Kim Nga 1990 Nữ B Điện An 1268555484 Nga Ha
9 Võ Anh Vũ 1993 Nam A Điện An 935970718 Anh Vũ Võ
10 Huỳnh Hà Ngọc Lâm 1991 Nam A Điện An 905699806 Philipp Lâm
11 Lê Văn Cảng 1988 Nam AB Điện An 919240210 Lê Cảng
12 Nguyễn Thanh Tuấn 1998 Nam O Điện An 1264425223 Thanh Tuấn
13 Thân Trọng Chính 1991 Nam O Điện An 1264387061 Thân Trọng Chính
14 Trần Thị Tình 1997 Nữ B Điện An 1264138411 Tình Trần
15 Nguyễn Văn Hùng 1979 Nam  O P.Điện Nam Trung 1278739793  
16 Nguyễn Tấn Hậu 1994 Nam B P.Điện Nam Trung 905938064  
17 Võ Thi 1989 Nam A P.Điện Nam Trung 935307889  
18 Đặng Hữu Phú 1991 Nam A P.Điện Nam Trung    
19 Đặng Hữu Vũ Lộc 1996 Nam O P.Điện Nam Trung    
20 Đặng Hữu Đức 1989 Nam O P.Điện Nam Trung    
21 Lý Thanh Cương 1991 Nam AB P.Điện Nam Trung    
22 Nguyễn Tấn Sang 1991 Nam A P.Điện Nam Trung    
23 Phạm Minh Tính 1994 Nam B P.Điện Nam Trung 1224489942  
24 Lê Trần Văn Tôn 1982 Nam A P.Điện Nam Trung 944210578  
25 Lê Anh Tuấn 1991 Nam A P.Điện Nam Trung 905518761  
26 Lê Thị Hương 1994 Nữ A P.Điện Nam Trung 1226520153  
27 Lê Thị Kiều Trinh 1991 Nữ A P.Điện Nam Trung 1282757119  
28 Phan Tiến Lâm 1992 Nam O P.Điện Nam Trung    
29 Lê Văn Trường 1994 Nam B P.Điện Nam Trung    
30 Đặng Hữu Ý 1996 Nam B P.Điện Nam Trung    
31 Ngô Văn Ngọc 1989 Nam B Điện Ngọc 934713537  
32 Huỳnh Sang 1994 Nam B Điện Ngọc    
33 Nguyễn Hữu Long 1985 Nam AB Điện Ngọc 977281220  
34 Nguyễn Vi Ngà 1993 Nữ A Điện Ngọc    
35 Nguyễn Hữu Việt 1981 Nam AB Điện Ngọc    
36 Phan Quân 1987 Nam B Điện Ngọc    
37 Nguyễn Hữu Ngọc Quang 1987 Nam B Điện Ngọc 905060631  
38 Võ Ngọc An 1988 Nam O Điện Ngọc    
39 Nguyễn Minh Dũng 1990 Nam O Điện Ngọc    
40 Đặng Công Hoàng Phúc 1993 Nam B Điện Ngọc 1642525523  
41 Huỳnh Văn Thanh Phúc 1994 Nam A Điện Ngọc    
42 Đặng Bảo Quốc 1995 Nam AB Điện Ngọc    
43 Hà Văn Định 1993 Nam B Điện Ngọc 905645832  
44 Trần Duy Lai 1993 Nam O Điện Ngọc 905184736  
45 Đặng Văn Thắng 1987 Nam A Điện Ngọc    
46 Chế Văn Minh 1992 Nam O Điện Ngọc 1282075840  
47 Nguyễn Hữu Khánh 1993 Nam AB Điện Ngọc    
48 Đặng Hồng Cảnh 1988 Nam O Điện Ngọc    
49 Đặng Công Minh 1988 Nam A Điện Ngọc    
50 Phan Trần Anh Thư 1996 Nam B Điện Ngọc    
51 Phan Thị Bé Yên 1993 Nữ O Điện Ngọc    
52 Nguyễn Thị Thu Vui 1993 Nữ O Điện Ngọc    
53 Lê Thị Châu 1991 Nữ A Điện Ngọc    
54 Trần Khánh Hường 1993 Nam O Điện Ngọc 905063001  
55 Nguyễn Hữu Phúc 1993 Nam O Điện Ngọc    
56 Nguyễn Thị Duyên 1988 Nữ O Điện Ngọc    
57 Đặng Thị Ngọc Trâm 1995 Nữ A Điện Ngọc    
58 Chế Văn Quang 1995 Nam O Điện Ngọc    
59 Phùng Lý 1995 Nam A Điện Ngọc    
60 Nguyễn Thị Cẩm Nhung 1996 Nam O Điện Ngọc    
61 Huỳnh Lợi 1992 Nam O Điện Ngọc    
62 Nguyễn Hoàng Vũ 1995 Nam B Điện Ngọc    
63 Trần Ngọc Võ Sĩ 1997 Nam O Điện Ngọc    
64 Trần Văn Hào 1996 Nam O Điện Ngọc    
65 Mai Ngọc Hoàng 1995 Nam A O Điện Ngọc    
66 Huỳnh Văn Cường 1997 Nam B Điện Ngọc    
67 Nguyễn Viết Cao 1985 Nam B Điện Ngọc 1216643915  
68 Huỳnh Đức Nam 1990 Nam AB Điện Ngọc    
69 Nguyễn Viết Tâm 1982 Nam O Điện Ngọc 934858943  
70 Nguyễn Minh Thành 1990 Nam B Điện Ngọc 976135799  
71 Lê Công Hậu 1993 Nam B Điện Thắng Bắc 0935 005497  
72 Trần Phước Nhân 1992 Nam O Điện Thắng Bắc    
73 Nguyễn Văn Lĩnh 1993 Nam O Điện Thắng Bắc    
74 Lê Phỉ Tô Ni 1996 Nam O Điện Thắng Bắc    
75 Nguyễn Đăng Phát 1990 Nam O Điện Thắng Bắc 905468117  
76 Lê Quang Trung 1993 Nam AB Điện Thắng Bắc 1263700660  
77 Nguyễn Đăng Tân 1986 Nam B Điện Thắng Bắc 1282754011  
79 Nguyễn Lương Lộc 1985 Nam O Điện Thắng Bắc 1262686008  
80 Nguyễn Đức Sang 1993 Nam O Điện Thắng Bắc    
81 Nguyễn Văn Công 1986 Nam O Điện Thắng Bắc    
82 Ngô Văn Tiến 1996 Nam  O Điện Thắng Bắc    
83 Đoàn Ngọc Bảo Văn 1991 Nam O Điện Tiến 905776221  
84 Phạm Thanh Vinh 1991 Nam O Điện Tiến 1216848740  
85 Đinh Văn Tuệ 1990 Nam A Điện Tiến 988568690  
86 Nguyễn Trung Kiên 1986 Nam A Điện Tiến 905694440  
87 Trần Cao Trung 1991 Nam O Điện Tiến 905729459  
88 Đỗ Tấn Triều 1990 Nam AB Điện Tiến 905180490  
89 Nguyễn Thị Mỹ Hà 1995 Nữ O Điện Tiến 1205249250  
90 Hồ Quang Việt 1992 Nam B Điện Tiến 935048370  
91 Ngô Quốc Long 1983 Nam B Điện Tiến 906277971  
92 Võ Ngọc Thịnh 1990 Nam A Điện Tiến 1696396588  
93 Phạm Viết Bốn 1993 Nam A Điện Tiến 1206077302  
94 Phạm Phú Quốc 1985 Nam B Điện Nam Bắc 935578772  
95 Phạm Mãi 1990 Nam B Điện Nam Bắc 1289303778  
96 Bùi Quang Hải 1988 Nam O Điện Nam Bắc 1223243920  
97 Lê Phạm Quang Huy 1998 Nam O Điện Nam Bắc 1263688988  
98 Lê Văn Đường 1991 Nam B Điện Nam Bắc 1206207390  
99 Đàm Quang Tín 1993 Nam A Điện Nam Bắc 1218764765  
100 Trần Thành Thương 1992 Nam A Điện Nam Bắc 1224461076  
101 Thân Thị Trâm 1986 Nữ O Điện Nam Bắc 935578772  
102 Phan Dân Dương 1990 Nam O Điện Nam Bắc 1234060190  
103 Phạm Ngọc Linh 1992 Nam O Điện Nam Bắc 905813188  
104 Phạm Quốc Thông 1985 Nam O Điện Nam Bắc 935356653  
105 Lê Thanh Lâm 1982 Nam O Điện Quang 906552876  
106 Trần Minh Trung 1986 Nam O Điện Quang 934735185  
107 Trần Gia Trung 1996 Nam O Điện Quang 1645088781  
108 Đồng Đắc Thương 1994 Nam O Điện Quang 963206772  
109 Trần Văn Đây 1993 Nam O Điện Quang 932697191  
110 Trần Thế Nhân 1991 Nam AB Điện Quang 1223432313  
111 Nguyễn Văn Tấn 1994 Nam O Điện Quang 1676779456  
112 Trần Hữu Phúc 1991 Nam O Điện Quang 905790579  
113 Trần Công Tiến 1992 Nam O Điện Quang 1679000501  
114 Nguyễn Đình Thắng 1992 Nam O Điện Quang 935725708  
115 Nguyễn Văn Đại 1991 Nam O Điện Quang 1224474183  
116 Cao Văn Công 1985 Nam O Điện Quang 90527114  
117 Văn Đức Mạnh 1988 Nam O Điện Quang 1239902241  
118 Nguyễn Đức Nhân 1984 Nam O Điện Quang 905758458  
119 Trần Hữu Thường 1991 Nam O Điện Quang    
120 Nguyễn Đức Thịnh 1996 Nam O Điện Quang 1262655830  
121 Lê Phước Dân 1985 Nam B Điện Quang 905110125  
122 Trần Quang Khải 1980 Nam O Điện Quang 964173757  
123 Phạm Phú Hoàng 1983 Nam B Điện Trung 1684991086 Hoang Pham
124 Nguyễn Như Phát 1991 Nam B Điện Trung 974717354 Như Phát
125 Hồ Phương Đạt 1998 Nam AB Điện Trung    
126 Nguyễn Hữu Đạt 1994 Nam AB Điện Trung 1227964060  
127 Phạm Phú Chỉ 1987 Nam B Điện Trung 935365100  
128 Nguyễn Thị Tài 1998 Nữ O Điện Trung 974717354  
129 Lê Cao Cường 1988 Nam O Điện Trung 937158952  
130 Huỳnh Trọng Dương 1991 Nam B Điện Trung 935148635  
131 Nguyễn Hoài Linh 1988 Nam AB Điện Hòa 905423482  
132 Phạm Thanh Tuấn 1991 Nam B Điện Hòa 947947743  
133 Tăng Thị Bích Thảo 1995 Nữ O Điện Hòa 905586844  
134 Nguyên Văn Vũ 1995 Nam B Điện Hòa 1646465958  
135 Nguyễn Xuân Cường 1988 Nam B Điện Hòa 935564955  
136 Lê Văn Thái 1989 Nam A Điện Hòa 935172498  
137 Lê Văn Quý 1989 Nam B Điện Hòa 905241115  
138 Trương Văn Hải 1992 Nam O Điện Hòa 1225458480  
139 Lý Phước Tiền 1993 Nam B Điện Hòa 936421548  
140 Lê Quốc Tuấn 1991 Nam AB Điện Hòa 1215288853  
141 Lê Thanh Hải 1994 Nam O Điện Hòa 1212876588  
142 Trần Thị Luận 1997 Nữ AB Điện Nam Đông 1269150519  
143 Kiều Lê Phương Đông 1998 Nam AB Điện Nam Đông 935125302  
144 Thân Nguyễn Hồng Đức 1997 Nam O Điện Nam Đông 1282122795  
145 Nguyễn Thị Ngọc 1998 Nữ O Điện Nam Đông    
146 Mai Thị Điểm 1985 Nữ O Điện Nam Đông 905119004  
147 Thân Văn Toàn 1998 Nam O Điện Nam Đông 1219484890  
148 Lê Viết Phước 1998 Nam O Điện Nam Đông    
149 Đoàn Hoàng Lâm 1995 Nam AB Điện Nam Đông 905553180  
150 Thân Ngọc Lâm 1997 Nam A Điện Nam Đông 935705980  
151 Lê Tấn Minh 1984 Nam  AB Điện Dương 906557020 Minh Lê
152 Nguyễn Ngọc Cảm 1990 Nam B Điện Dương 012 63 66 60 67  
153 Phùng Thanh Dinh 1994 Nam O Điện Dương 12240350798 Phungthanhdinh
154 Lê Văn Trung 1983 Nam  O Điện Dương    
155 Trần Công Quang 1992 Nam B Điện Dương 1205227882  
156 Nguyễn Đình Vinh 1991 Nam  B Điện Dương    
157 Lê Văn Hoàng 1994 Nam  B Điện Dương    
158 Nguyễn Thanh Đông 1995 Nam  O Điện Dương    
159 Lê Minh Tiến   Nam  O Điện Dương    
160 Trần Ngô Đại Lộc    Nam  B Điện Dương    
161 Phạm Văn Bình   Nam  O Điện Dương    
162 Lê Công Vũ    Nam  O Điện Dương    
163 Trần Quốc Phong   Nam  B Điện Dương    
164 Lê Văn Bình   Nam  B Điện Dương    
165 Phạm Minh Tuấn   Nam  A Điện Dương    
166 Nguyễn Hồ Sinh   Nam  AB Điện Dương    
167 Nguyễn Thành Lâm   Nam  O Điện Dương    
168 Nguyễn Văn Thọ   Nam  B Điện Dương    
169 Nguyễn Thanh Hậu    Nam  AB Điện Dương    
170 Nguyễn Văn Minh Thuận   Nam  O Điện Dương    
171 Nguyễn Thành Việt   Nam  B Điện Dương    
172 Nguyễn Việt An   Nam A Điện Dương    
173 Nguyễn Thị Năm    Nữ AB Điện Dương    
174 Lê Văn Lợi    Nam  A Điện Dương    
175 Nguyễn Minh Hùng   Nam  B Điện Dương    
176 Phan Công Lưu   Nam  O Điện Dương    
177 Phùng Tấn Thắng   Nam  AB Điện Dương    
178 Lê Văn Mạnh Bão    Nam  A Điện Dương    
179 Lê Ngọc Hiền    Nam  O Điện Dương    
180 Trần Minh Sơn    Nam O Điện Dương    
181 Nguyễn Ngọc Diệp    Nam  AB Điện Dương    
182 Trần Văn Thắng    Nam  A Điện Dương    
183 Đinh Tiến Luân    Nam  O Điện Dương    
184 Nguyễn Văn Toàn   Nam  O Điện Dương    
185 Hồ Công Nguyên   Nam  AB Điện Dương    
186 Đinh Tấn Trung   Nam  O Điện Dương    
187 Nguyễn Văn Đông    Nam  O Điện Dương    
188 Trần Phú    Nam  A Điện Dương    
189 Văn Đức Kỳ    Năm  AB Điện Dương    
190 Trần Xuân Kiều   Nam  AB Điện Dương    
191 Nguyễn Văn    Nam  O Điện Dương    
192 Nguyễn Hữu Phát  1990 Nam A Điện Phong    
193 Trương Văn Hoàng 1991 Nam A Điện Phong    
194 Nguyễn Tụ 1995 Nam O Điện Phong    
195 Nguyễn Văn Quang 1988 Nam  O Điện Phong    
196 Trương Thành 1988 Nam A Điện Phong    
197 Nguyễn Thanh Vĩnh 1991 Nam O Điện Phong    
198 Lê Văn Trung   Nam O Điện Phong    
199 Võ Viết Tú 1993 Nữ AB Điện Phong    
200 Phan Phước Thiện 1995 Nam A Điện Phong    
201 Lê Văn Hải   Nam B Điện Phong    
202 Nguyễn Phi Sỹ 1990 Nam O Điện Phong    
203 Phan Minh Hưng 1988 Nam O Điện Phong    
204 Huỳnh Văn Công   Nam B Điện Phong    
205 Nguyễn Thị Phượng   Nữ B Điện Phong    

Tác giả bài viết: admin

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây